MesseTurm


Frankfurt am Main
Architektur: Helmut Jahn, New York